DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, z siedzibą przy ul. Księżogórskiej 90,
41-922 Radzionków zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

 1. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosir.radzionkow.pl.
 2.  Status pod względem zgodności: wyżej wymienionej strony internetowe są częściowo zgodne
  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • brak możliwości zwiększenia kontrastu strony,
 • powiększenie czcionki możliwe jest wyłącznie z pomocą użycia myszki,
 1. Data publikacji stron internetowych: 13.06.2008 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2024 r.
 3. Oświadczenie sporządzono dnia: 12.02.2024 r. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
 5. W przypadku problemów z dostępnością stron prosimy o kontakt pod numerem telefonu
  32/ 793-70-86 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 6. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowe mieszczą się w trzech lokalizacjach: siedziba główna na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy
Księżogórskiej 90, hala sportowa przy ul. Knosały 16, obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Sikorskiego 8a oraz kryta pływalnia przy ul. Norwida 2a

Wymienione budynki posiadają bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym.

Obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Księżogórskiej 90 

 • Portiernia /recepcja

Recepcja znajduje się bezpośrednio przy wejściu na obiekt. Na terenie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zarówno osoby niepełnosprawne jak i kobiety w ciąży mają pierwszeństwo w kolejce do kasy. Przy wejściu na obiekty sportowo – rekreacyjne nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi ze względu na brak miejsca i możliwości.

W przypadku ewakuacji osób znajdujących się na obiekcie zostaje odtworzony komunikat, który wskazuje opiekunom jak i samym osobom niepełnosprawnym drogę ewakuacyjną.

Osoby niepełnosprawne ruchowo mają ograniczone możliwości w korzystaniu z wszystkich atrakcji jakie oferuje kompleks. Obiekt nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub w formie online.

Zapewniony jest, również wstęp do obiektu osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

Hala sportowa przy ul. Knosały 16

Parter

 • Portiernia/recepcja

I piętro

 • Dyrektor
 • Dział księgowo – administracyjny
 • Dział marketingu i organizacji sportu

Zarówno przed wejściem do budynku od ul. Norwida jak i ul. Knosały znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który będzie towarzyszyć osobie niepełnosprawnej w związku z realizacją przedmiotu sprawy. Recepcja hali znajduje się od razu naprzeciw głównego wejścia. Infrastruktura hali umożliwia bezproblemowe i swobodne przemieszanie się wózkiem inwalidzkim na poziomie parteru dzięki przestronnym korytarzom. Na parterze znajduje się szatnia wraz zapleczem sanitarnym, która została przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do pomieszczeń na piętrze jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych – brak windy. Schody na hali sportowej są oznaczone taśmą w kolorach żółto – czarnych w celu zwiększenia ich widoczności. Przed halą sportową znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – od ul. Norwida.

W  budynku nie została zainstalowana pętla indukcyjna. Na terenie hali nie ma umieszczonych informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Na obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub w formie online.

Na hali sportowej jest wyznaczone wyjście ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych, które prowadzi bezpośrednio na miejsce zbiórki.

Zapewniony jest, również wstęp do obiektu osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

 

Kryta Pływalnia przy ul. Norwida 2a

 • Recepcja

Dojazd do obiektu jest możliwy od strony ul. Norwida. Recepcja znajduje się bezpośrednio przy wejściu na obiekt. Zarówno osoby niepełnosprawne jak i kobiety w ciąży mają pierwszeństwo w kolejce do kasy. W  budynku została zainstalowana pętla indukcyjna.
Na pływalni jest wysięgnik wspomagający umieszczanie osób ze szczególnymi potrzebami
w niecce sportowej i rekreacyjnej. W łączniku pomiędzy halą sportową , a krytą pływalnią ze względu na różnicę poziomów znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Infrastruktura pływalni umożliwia bezproblemowe i swobodne przemieszanie się wózkiem inwalidzkim dzięki przestronnym korytarzom. Na terenie obiektu jest toaleta i przebieralnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych . Przy wejściu na pływalnie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Na pływalni krytej procedura ewakuacyjna dla osób niepełnosprawnych jest zbieżna z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub w formie online.

Zapewniony jest wstęp do obiektu osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

 

Obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Sikorskiego 8a

 • Portiernia /recepcja

Dojazd do obiektu jest możliwy od strony ul. Sikorskiego. Na parkingu nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej. Portiernia mieści się na parterze bezpośrednio przy wejściu na obiekt. Na terenie szatni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku korytarze są przejrzyste i szerokie co umożliwia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Na same boisko prowadzą schody, które uniemożliwiają wjazd na wózku inwalidzkim.

Na obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub w formie online.

Zapewniony jest, również wstęp do obiektu osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

 1. Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności 

Informacji o zakresie działania jednostki w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo i informacji w tekście łatwym do czytania

Informacje o Programie Dostępność Plus można uzyskać na stronie: www.dostepnoscplus.gov.pl 

 

Patrycja Maciejewska

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄDZENIE NR 1110/2020 BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia w Gminie Radzionków Koordynatorów do spraw dostępności.